Selskabet for
Arbejderhistorie

Vedtægter

			
			
§1: Navn og Hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Selskabet for Arbejderhistorie og forkortes SFAH.

Stk. 2

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

§2: Formål

Stk. 1

Selskabets formål er at styrke forskningen i og formidlingen af arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie.

Stk. 2

Selskabet er uafhængigt i politisk og ideologisk henseende.

§3: Medlemmer og kontingent

Stk. 1

Som medlem kan optages enhver person og organisation, der ønsker at fremme dens formål.

Stk. 2

Kontingentet opkræves for et år ad gangen og fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3

Et medlem, der handler i strid med eller i øvrigt modarbejder foreningens formål, eller skader foreningens eller dens medlemmers anseelse, kan ekskluderes som medlem af foreningen ved indstilling fra bestyrelsen til generalforsamlingen. Den berørte part har ret til personligt at forelægge sin sag for generalforsamlingen.

Stk. 4

Bestyrelsen kan slette et medlem, der undlader at betale kontingent, der har været forefalden i mere end to måneder. Medlemmer kan genoptages mod betaling af restancen.

Stk. 5

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens sekretariat med virkning fra udløbet af medlemskabets kontingentperiode.

§4: Generalforsamlingen

Stk. 1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse med dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside og nyhedsbrev med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet finder sted.

Stk. 4

Stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen mod forevisning af dokumentation for gyldig kontingentindbetaling. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
4. Indkomne forslag
5. Valg
a) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
b) Valg af revisorer samt revisorsuppleant
6. Evt.

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet. Endvidere skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

Stk. 7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Dirigenten afgør hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt det kræves af ét medlem, skal der afholdes skriftlig afstemning. Hvis der er lige stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

§5: Bestyrelsen

Stk. 1

Selskabet ledes af en bestyrelse på højest 9 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en toårig periode. Der vælges således højest fem bestyrelsesmedlemmer på hhv. lige og ulige år.

Stk. 2

Hvert år vælges desuden en 1. og 2. suppleant for en etårig periode. Disse er arbejdende suppleanter. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig fra sin post i løbet af valgperioden.

Stk. 3

Hvert år vælges endvidere to revisorer og en revisorsuppleant.

Stk. 4

Opstillingsberettiget er ethvert medlem, der ønsker at arbejde aktivt for foreningens mål og som i øvrigt overholder de gældende vedtægter.

Stk. 5

Genvalg kan finde sted.

§6: Den daglige ledelse

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig og vælger en formand, en medlemsansvarlig og fordeler desuden andre opgaverne imellem sig.

Stk. 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger en institution/firma, der kontraktlig som sekretariat fører foreningens bogholderi og regnskab. Formanden er ansvarlig for samarbejdet mellem sekretariatet og bestyrelsen.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af fravær indtræder de arbejdende suppleanter med stemmeret.

Stk. 5

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens møder.

§7: Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og sekretariatet i fællesskab eller en af disse i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Formand, sekretariat og medlemsansvarlig er i forbindelse med den daglige drift bemyndiget til i fællesskab at tegne foreningen i økonomiske anliggender samt til at disponere over foreningens midler via elektroniske selvbetjeningsløsninger, herunder netbank og mobilbank.

Stk. 3

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§8: Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Selskabets regnskab følger kalenderåret.

Stk. 3

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest én dag før generalforsamlingen.

§9: Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1

Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne eller beslutningen om opløsning skal vedtages, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen eller beslutningen om opløsning.

Stk. 2

Beslutter generalforsamlingen, at foreningen opløses, træffer den samtidigt beslutning om anvendelse af foreningens formue til en anden lignende almennyttig forening og dets arkiver overgår til Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Vedtaget af generalforsamlingen den 17. marts 2023.

Kontakt SFAH

Selskabet for Arbejderhistorie
Rømersgade 22
1362 København K
sfah@sfah.dk
CVR nr.: 84315613

SFAH’s konto

Arbejdernes Landsbank
5361 – 0000462325
Eller Mobil Pay: 92 59 7