Selskabet for
Arbejderhistorie

Historien bag SFAH

			
			

Factory-WorkerSFAH blev dannet i 1970 som et resultat af det opsving, studiet af arbejderbevægelsens historie oplevede fra slutningen af 1960’erne. Tidligere havde det først og fremmest været arbejderbevægelsen selv, der havde skrevet sin egen historie, men fra 1970’erne og frem blev det i højere grad historikere og andre fagfolk, som kom til at dominere feltet. Det skabte nye perspektiver og vinkler på historien og gav i det hele taget historieskrivningen en noget anden karakter.

De første år udgav SFAH både Årbog for arbejderbevægelsens historie (1972-1994) og Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie (1973-1981). I 1982 skiftede Meddelelser navn til Arbejderhistorie, og i 1995 blev årbogen integreret som et årligt temanummer i Arbejderhistorie, der samtidig fik det nuværende format. Udgivelsen af såvel tidsskrift som bøger er non-profit-foretagender.

Siden dannelsen har både forskningen og SFAH udviklet sig betydeligt. Efter 1970’ernes og 1980’ernes stærke politisering og den efterfølgende afmatning er arbejdet i SFAH i dag præget af et livfuldt engagement og mange aktiviteter.

Ud over vores løbende arrangementer og udgivelsesvirksomhed uddeler vi hvert år Arbejderhistorieprisen til én eller flere yngre historikere. Prisen uddeles i samarbejde med Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv samt Arbejdermuseets Venneforening.

SFAH er en medlemsorganisation, som er åben for enhver, der interesserer sig for arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie, i Danmark såvel som internationalt. Vi har i øjeblikket knap 400 medlemmer landet over. SFAH er politisk og organisatorisk uafhængig og ledes af en medlemsvalgt bestyrelse, der er forpligtet i.f.t. foreningens vedtægter og den årlige generalforsamling. Tidsskriftet Arbejderhistorie redigeres af en uafhængig redaktion.

Som medlem af SFAH modtager du tidsskriftet Arbejderhistorie to gange årligt. Du har mulighed for at købe selskabets bøger til en særlig lav medlemspris, og du modtager indbydelser til debatmøder og seminarer. Og så har du naturligvis mulighed for at møde op til generalforsamlingen og få indflydelse på SFAH’s arbejde.

Ønsker du yderligere information om SFAH, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på: sfah@sfah.dk. Meld dig ind her.

Litteratur om SFAH

Vagn Oluf Nielsen: SFAH’s historie – baggrund, start og udvikling, s. 215-230 og Dorte Ellesøe Hansen: Fortegnelse over udgivelser fra SFAH, s. 231-235, i: Niels Ole Højstrup Jensen, Gerd Callesen og Anne-Lise Walsted: Fremad – ad nye veje. Bidrag til diskussionen om arbejderhistorien i 1990’erne, SFAH’s skriftserie nr. 24, 1990.

Erik Strange Petersen: Historieskrivningen om arbejderklassen og arbejderbevægelsen, s. 404-414 og 438-439, i: Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen: Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000, SFAH’s skriftserie nr. 46, 2007.

Formænd

Af hensyn til at kunne åbne en foreningsgirokonto udpegede man George Nørregaard som formand i den første periode. Men reelt var man i de to første år under kollektiv ledelse. Derefter kom formandslisten til at se således ud:

  • Vagn Oluf Nielsen 1972-1979
  • Henning Grelle 1979-1993
  • Bent Vedsted Rønne 1993-1995
  • Lars K. Christensen 1995-2000
  • Torsten Lange 2000-2004
  • Karen Steller Bjerregaard 2004-2008
  • Martin E. O. Grunz 2008-2011
  • Søren Kolstrup 2011-2014
  • Henning Grelle 2014-2018
  • Mads Bruun Pedersen 2018 –

Kontakt SFAH

Selskabet for Arbejderhistorie
Rømersgade 22
1362 København K
sfah@sfah.dk
CVR nr.: 84315613

SFAH’s konto

Arbejdernes Landsbank
5361 – 0000462325
Eller Mobil Pay: 92 59 7