Selskabet for
Arbejderhistorie

Fra slum til velfærd

småbogsserie nr 1En beretning om boligbyggeriet i overgangen fra natvægterstatens frie markedskræfter til 1900-tallets velfærdsstat. Videre omkring 1900 danner der skel i bolighistorien på grund af belåningen. Sidst fra 1916 til 1930 udgjorde det offentlige støttede byggeri 75% af den samlede boligproduktion i København.

BOLIGEN og boligpolitikken har ofte været ’glemt’ i beskrivelsen af den samlede velfærdshistorie. Det på trods af at boligen til alle tider har haft en central betydning for såvel den brede befolknings daglige levekår, som for velfærdens generelle udvikling.

Udgivelsen af Fra slum til velfærd, som er den første publikation i SFAH’s nye småbogserie, er et bidrag til at rette op på denne forsømmelse. Senere vil der i småbogsserien komme en udgivelse, hvor det er boligbyggeriet og -politikken fra 1940’erne og frem, som behandles i et velfærdspolitisk perspektiv.

På bogens ca. 100 sider føres man igennem den boligpolitiske udvikling med fokus på boligerne for byarbejderne og socialt ligestillede. Undervejs gives der konkrete eksempler på forskellige typer byggerier, ejer- og finansieringsformer samt det bagvedliggende ideologiske tankegods.

Fra slum til velfærd fortæller om vejen fra 1800-tallets usunde og overbefolkede slumboliger til fremkomsten af 1900-tallets lysere, sundere og spekulationsfrie boliger. Man præsenteres for de forskelligartede og skiftende aktører, som reagerer på de elendige boligforhold. Bl.a. de borgerlige filantroper og Lægeforeningen i 1850-60’erne og Rigsdagens og senere hovedstadskommunernes stigende engagement fra omkring 1900 til arbejderbevægelsens introduktion af den spekulationsfrie bolig i 1912-13 (AAB og AKB). Til belysning af 1920-30’ernes skiftende støtteordninger inddrages der eksempler på bebyggelser af bl.a. KAB og FSB, hvis arkitektoniske landvindinger udpeges.

Forfatterne blotlægger de historiske ‘grund- og byggesten’ til den spekulationsfri almene bolig og kimene til velfærdsstatens boligpolitik.

Udgangspunktet tages i hovedstadsens udvikling -med udblik til provinsen- og afdækker, hvorfor forstæderne har haft en så forskelligartet boligudvikling.

Stykpris 125 kr., 100 kr. ved køb af min. 15 stk.

Henning Bro og Søren Kolstrup

Fra slum til velfærd

Fundamentet for velfærdsstatens boligpolitik 1850-1940

småbogsserie 1
udgivet 2022.
pris 125 kr. 96 sider.
Mængdepris: 100 kr pr stk. ved køb af mindst 15 bøger.
|o

Litteratur

Arbejderbo. Arbejderbevægelsens organisation til fremme af almennyttigt boligbyggeri, 1941-1955, 1966.

Henning Bro: Fire forslag til kommunale arbejderboliger, Fabrik og Bolig, nr. 1., 1982

Henning Bro: Barakkerne i København 1917-1922, Fabrik og Bolig, nr. 1, 1985

Henning Bro: Boligministeriets forhistorie, ARKIV, 13. bd., nr., 1990

Henning Bro: Kommunal boligpolitik i, Lyngby-bogen, 1990

Henning Bro: Bygge- og boligpolitik i Nykøbing F 1890-1930, Fabrik og Bolig, nr. 1, 1994

Henning Bro: Mønsterhusene på Mariendalsvej, Frederiksberg´eren, september, 1997

Henning Bro: Bygge- og boligpolitik på Frederiksberg, 1850-1914, Fabrik og Bolig, nr. 2, 1998

Henning Bro: Velfærdsstaten og boligen, Dansk Forvaltningshistorie, bd. II (red. Tim Knudsen), DJØFs Forlag, 2000

Henning Bro og Helga Mohr: Boligkvalitet i 75 år. Frederiksberg Boligselskab 1930-2005, 2005

Henning Bro: Boligen mellem natvægterstat og velfærdfærdsstat – bygge- og boligpolitik i tre danske bysamfund, 1850-1930. Ph.d.-afhandling i historie, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2006

Henning Bro: Fra planløshed til planlægning, Frederiksberg´eren, april, 2006

Henning Bro: Boligpolitikkens historie – et upåagtet forskningsområde, Historisk Tidsskrift, bd. 106, hæfte 2, 2006

Henning Bro: Boligen mellem natvægterstat og velfærdsstat, Arbejderhistorie, nr. 4, 2006 Arbejderbo.

Henning Bro: Bygge- og boligpolitik på Frederiksberg, 1850-1930. Frederiksberg gennem tiderne, 2007

Henning Bro: Boligen mellem natvægterstat og velfærdfærdsstat – bygge- og boligpolitik i København, 1850-1930, Forlaget Multivers Academic, 2008 [Bearbejdet udgave af ovennævnte Ph.d.-afhandling]

Henning Bro: Housing: From Night Watchman State to Welfare State. Danish housing policy, 1914-1930, Scandinavian Journal of History, bd. 34, nr. 1. 2009

Henning Bro: Kollektivhuse – Hovedstaden på forkant, Kulturstudier, 2010

Henning Bro: Kollektivhuset på Forchhammersvej, Frederiksberg gennem tiderne, 2011

Henning Bro: Moderne kollektivhuse på Frederiksberg, Frederiksberg´eren, efteråret 2012

Henning Bro: Hovedstadens sociale boligbyggeri, Arbejderhistorie, nr. 2, 2013

Henning Bro: Frederiksberg Arbejderhjem, Frederiksberg gennem tiderne 2016

Lars Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen 2007, Arbejderes historie i Danmark 1800 2000, Kbh.

Dybdal, Vagn (red.) 1977, Hus og hjem i Århus 1890 1940, Århus.

Hovedstadsmetropolen efter 1945 (red. Henning Bro), 2011

Elisabeth Dahlerup Farah, og Johanne Schmidt: Frederiksbjerg – et arbejderkvarter vokser op,  Erhvervshistorisk Årbog, 1982.

Den grønne metropol (red. Caspar Christiansen), 2019. Peter Dragsbo: Hvem opfandt parcelhuset? Forstaden har en historie, 2008.

Kay Fisker: Københavnske boligtypers udvikling 1856-1914,  i Arkitektens Månedshæfte 1936.

Fode, Henrik, Boligtyper og kvarterer 1977,    Dybdal, Vagn (red.), Hus og hjem i Århus 1890-1940, Århus.

Jens Erik Frits Hansen: Københavns forstadsbebyggelse i 1850’erne, 1977.

Olav Harsløf og Anne Røssell, Kartoffelrækkerne, 2010.

Jacob B Jensen: Dannelsen af det første arbejderkvarter og arbejderklassens oprindelse under industrialiseringen af Horsens 1870-1901, 1974.

Hans Chr. Johansen, Per Boje og Anders Monrad Møller: Fabrik og Bolig. Det industrielle miljø i Odense 1840-1940, 1983.

Helsingør Byråd 1928, Kommunestyret i Helsingør 1890-1930, Helsingør.

Københavns Almindelige Boligselskab, K.A.B.s Boligbog, 1935.

Københavns Almindelige Boligselskab, Et Dansk Boligselskabs Historie, 1945.’

Tim Knudsen: Storbyen støbes, 1988.

Søren Kolstrup: Boligen – det er Vulcan der står bag, i:  Vulcan en fabrik i provinsen, 1977.

Kolstrup, Søren:  Velfærdsstatens Rødder. Fra kommunesocialisme til folkepension, Kbh. 1996.

Kolstrup, Søren 1998, Nakskov og Boligen, Lolland Falsters Historiske Samfund nr. 34.

Lars Bjørn Madsen:  Kong Peders Helsingør, Helsingør, 1997.

Hans Helge Madsen. Brumlebys Historiebog. Lægeforeningens Boliger på Østerbro, 1979.

Birger Mikkelsen: Kong Peder. En biografi af Peder Christensen borgmester i Helsingør 1919-1946, Helsingør, 1991.

Jeppe Nordskov Kristensen: Trøjborg – et indflytterkvarter i Århus omkring 1910, Århus Stifts årbøger, 2001.

Jeppe Nordskov: Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1860-1920, upubl. Ph.d.afhandling, Aarhus Universitet, 2010.

Jeppe Nordskov: Den moderne byplanlægnings gennembrud,  Fabrik og Bolig, 2011.

Morten Oddershede: Mølleengen – et indflytterkvarter i Århus,  Århus Stifts årbøger, 2006.

Niels Henrik Pedersen: Byudvidelse og boligbyggeri Århus 1870-1917, 1974.

Rødovre 1901—1976 (red.: Sigurd Rambusch), 1978

Holger Schmidt:  Arbejdernes Byggeforenings Virksomhed i 75 år, 1940.

Kenn Schoop: At bygge boliger. FSBs historie 19331994, 1994.

Poul Sverrild: Veje til Hvidovre, 2020.

Caspar Thomsen Juhl: Fra arbejderkvarter til middelklassekvarter. En undersøgelse af gentrificeringsprocesser i Sjællandsgadekvarteret i Århus, 1970-1990, 2011.

Kristian Buhl Thomsen: Da de danske byer blev revet ned. Praksis og ideologier i dansk sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1983, 2015.

Richard Willerslev: Københavns Maskinarbejderes boligforhold på Christianshavn og Vesterbro omkring 1880, 1978.

Wondsyld, Ditte: Villaen og kernefamilien – villabyggeri i hovedstaden i den anden halvdel af det 19. århundrede, Fabrik og Bolig, 2011.

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996