Selskabet for
Arbejderhistorie

Forfattervejledning

			
			

ARBEJDER

HISTORIE

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE, KULTUR OG POLITIK

Vejledning for forfattere

 1. Med mindre andet er aftalt, er 20 normalsider (48.000 tegn) standard. Bliver artiklen mindre eller lidt større, er det dog sjældent et problem.
 2. Noter skal være slutnoter, primært som referencer til anvendt litteratur og kilde. Vigtig information skal så vidt muligt integreres i hovedteksten. Vi opererer ikke med litteraturlister udover slutnoterne.

Eks:
1. Henry Bruun, Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900, Kbh. 1938, s. 53ff.

 1. Torben Hviid Nielsen, Fremskridtets pris, s. 271-279, Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 15, 1985, s. 271ff.
 2. Ibid., s. 236.
 3. Social-Demokraten 5.8.1894.
 4. Bruun, 1938, op.cit., s. 17-20.
 5. Saarela, Tauno & Kimmo Rentola, Introduction, s. 7-12, i Tauno Saarela & Kimmo Rentola (red.), Communism. National & International, Helsinki 1998, s. 7f.
 6. Citater angives i anførselstegn. Citater over 130 tegn (ca. 3 linjer) markeres ved at lave linjeafstand foran og bagefter.
 7. Hvis du har brug for at anvende terminologi på fremmedsprog, så oversæt i parentes første gang. Fremmedsprogede citater skal oversættes. Svensk og norsk oversættes ikke.
 8. Du må selv bestemme, hvilken kommatering du vil bruge, bare den er konsekvent.
 9. Artiklen skal have to niveauer (artikel og afsnit), hvorfor der kun må være én titel og afsnitsoverskrifter, gerne med jævne mellemrum gennem teksten.
 10. Vi vil meget gerne have forslag til illustrationer og billedtekster. Angiv hvorfra billederne stammer. Opløsningen skal normalt være på min. 300 dpi. Husk at billeder fra internettet ofte er i en for lav opløsning til, at de kan bruges på tryk.
 11. Lav et forslag til manchet (maks. 300 tegn) og skriv en abstrakt på dansk (vi kan få den oversat) eller engelsk. Abstrakten skal være på maks. 1.500 tegn og må ikke indeholde jargon eller selvreferentielle sætninger som “forfatteren påviser…” eller “artiklen dokumenterer…”. Den skal være en ligefrem appetitvækker for en kommende læser.
 12. Mail artiklen til det redaktionsmedlem, du står i kontakt med. Det er underordnet, om du skriver på PC eller Mac, bare du skriver i et af de almindelige programmer (f.eks. Word).
 13. Du bedes medsende en kort biografi med navn, stilling, titel, evt. ansættelsessted og e- mailadresse.
 14. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage sproglige og indholdsmæssige korrektioner i det indsendte. Større indholdsmæssige rettelser sker kun efter kontakt med forfatteren.
 15. Redaktionen kan ikke garantere, at en artikel bringes, før den har været forelagt redaktionen i en nogenlunde færdig form og har været gennem vores refereeordning. Det kan heller ikke garanteres, at artiklen vil kunne bringes i det oprindeligt tiltænkte nummer.
 16. Refereeordningen indebærer at artiklen bedømmes af to anonyme referees. Deres bedømmelse vil dels gå til redaktionen, dels til forfatteren. Efter bedømmelsen vil der være mulighed for at justere i artiklen.
 17. Inden artiklen bliver trykt, vil du få den til en endelig korrekturgodkendelse. Her sidst i forløbet vil der kun være mulighed for at foretage mindre ændringer.
 18. Når tidsskriftet er udkommet, modtager forfattere til hovedartikler fem frieksemplarer af nummeret. Ved mindre artikler og anmeldelser modtager forfatterne et enkelt frieksemplar.
 19. Ved indlevering af en artikel til Arbejderhistorie giver du som forfatter samtykke til, at artiklen bliver stillet frit tilgængeligt på SFAH’s hjemmeside efter gældende praksis.
 20. Arbejderhistorie forbeholder sig 1. publiceringsret til indsendt materiale og publicerer ikke artikler, anmeldelser, debatindlæg m.m., der allerede har været publiceret i andre sammenhænge. Hvis manuskriptet er sendt til bedømmelse til et andet tidsskrift, en antologi eller lignende, skal dette medeles til redaktionen.
 21. Efter et år må forfatterne frit lægge elektroniske versioner af deres artikler op på andre sites.

Redaktionen